Kiến thức

Kiến thức

Lưu ký chứng khoán


Quý khách nắm giữ sổ cổ đông/ chứng nhận sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng, trước khi giao dịch cần phải thực hiện lưu ký vào tài khoản mở tại Công ty Chứng khoán. Vui lòng thực hiện lưu ký theo hướng dẫn sau:

Bước 1:  Quý khách mở tài khoản nếu chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán tại HSC

Bước 2: Quý khách đến trực tiếp Trung tâm Dịch vụ Khách hàng HSC:

  • Mang theo CMND/CCCD bản gốc còn hiệu lực
  • Điền thông tin vào ‘Phiếu gửi chứng khoán’ (mẫu do HSC cung cấp)  
  • Cung cấp sổ cổ đông hoặc giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán (bản gốc) 

Bước 3:  

Trường hợp thông tin khớp với thông tin do tổ chức phát hành đăng ký với VSDC HSC sẽ xác nhận trên phiếu gửi chứng khoán và gửi  Quý khách 01 liên để lưu trữ.

Trường hợp thông tin không khớp, Quý khách ký vào mẫu đề nghị điều chỉnh thông tin (mẫu do HSC cung cấp). HSC sẽ xác nhận trên phiếu gửi chứng khoán và gửi  Quý khách 01 liên để lưu trữ.

Bước 4: Sau khi HSC hoàn thiện hồ sơ lưu ký và VSDC phê duyệt, số lượng chứng khoán lưu ký này sẽ được ghi có vào tài khoản của Quý khách tại HSC.

Đồng thời, hệ thống sẽ tự động gửi SMS đến số điện thoại Quý khách đăng ký kết quả ghi có này.

Số chứng khoán này được hạch toán theo đúng loại chứng khoán của Quý khách đang sở hữu, loại chứng khoán có thể là tự do chuyển nhượng, hạn chế chuyển nhượng hay chờ giao dịch.

Thông thường, thời gian để hoàn tất thủ tục lưu ký vào tài khoản là từ 02-03 ngày làm việc kể từ ngày HSC nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (không bao gồm thời gian điều chỉnh thông tin - nếu có).