Danh sách chi tiết về cổ đông nội bộ và người được ủy quyền công bố thông tin

STT Họ tên Chức vụ Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng  Cổ phần chuyển nhượng tự do   Tổng cộng Tỷ lệ sở hữu
(%)
Tỷ lệ đại diện
(%)
      ESOP 2018 Phân phối lại 2021        
  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ              
1 Johan Nyvene         Chủ tịch 91.440 - 1.479.090 1.570.530 0,34% -  
2 Lê Anh Minh  Phó Chủ tịch        -   - 68.891.806 68.891.806 0,03% 15,03%
  Số CP sở hữu riêng               -   - 153.888 153.888 0,03%  
Số CP đại diện
Dragon Capital Markets Limited (DC)
                  -   - 68.737.918 68.737.918   15,03%
3 Lê Hoàng Anh Thành viên                  -   - 68.737.916 68.737.916                     -   15,03%
  Số CP sở hữu riêng                -   -                -                -   0,00%  
Số CP đại diện
Dragon Capital Markets Limited (DC) 
                           -     68.737.916 68.737.916   15,03%
4 Nguyễn Hồng Văn Thành viên             -   - 74.040.764 74.040.764 0,00% 16,19%
  Số CP sở hữu riêng            -   -            -                  -           -    
Số CP đại diện
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC)
(Cổ đông nhà nước)
                 -   - 74.040.764 74.040.764   16,19%
5 Trần Quốc Tú Thành viên                   -   - 31.731.756 31.731.756          -   6,94%
  Số CP sở hữu riêng                   -   -                -                 -            -    
Số CP đại diện
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC)
(Cổ đông nhà nước)
                           -     31.731.756 31.731.756   6,94%
6 Andrew Colin Vallis Thành viên                    -   -                  -                   -   -    
7 Nguyễn Thị Hoàng Lan Thành viên                 -   -                  -                     -                 -    
  CỘNG    91.440  - 244.881.332  244.972.772 0,38% 53,20%
  BAN TỔNG GIÁM ĐỐC        
1 Trịnh Hoài Giang  Tổng Giám đốc     91.440 128.500 1.323.586 1.543.526 0,34%                     -  
  CỘNG   91.440 128.500 1.323.586 1.543.526 0,34%                      -  
  BAN KIỂM SOÁT        
1 Phạm Nghiêm Xuân Bắc  Trưởng ban                -     375.000 375.000 0,08%                     -  
2 Đặng Nguyệt Minh  Thành viên                           -                               -                             -                       -                       -  
3 Nguyễn Thị Thu Thanh Thành viên                    -                      -                    -                 -                 -  
  CỘNG                   -     375.000 375.000 0               -  
1 Lâm Hữu Hổ  Giám đốc tài chính    46.440 51.500 669.743 767.683 0,17%            -  
2 Lê Anh Quân Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác    59.040 51.500 227.160 337.700 0,07%             -  
3 Thân Thị Thu Dung Người phụ trách quản trị công ty 6.600 8.500 83.917 99.017 0,02%  
  TỔNG CỘNG    294.960 240.000 247.560.738 248.095.698 1,06% 53,20%

Ghi chú: * Ông Johan Nyvene có 2 quốc tịch
(1) Quốc tịch Mỹ mang tên Johan Nyvene
(2) Quốc tịch Việt Nam mang tên Nguyễn Quốc Huân. Toàn bộ số cổ phiếu HCM hiện ông Johan Nyvene đang nắm giữ thuộc tài khoản chứng khoán mang tên Nguyễn Quốc Huân

Danh sách cổ đông cập nhật ngày 31/12/2021

 
STT Tên tổ chức/ Cá nhân Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD Ngày cấp Địa chỉ Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu (%)
A. Cổ đông nhà nước đồng thời là cổ đông chiến lược (Sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)
1 Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC) 300535140 4/13/2010 33- 39 Pastuer, Quận 1, TP.HCM  105.772.520  23,09%
1.1 Nguyễn Hồng Văn 022992084 4/19/2011 20A Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, TP.HCM  74.040.764  16,16%
1.2 Trần Quốc Tú 025878993 4/18/2013 1/26 đường 5A, Khu phố 21,Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP.HCM 31.731.756  6,93%
  Tổng cộng A 105.772.520  23,09%
B. Cổ đông lớn đồng thời là cổ đông chiến lược (Sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)
2 Dragon Capital Markets Limited (DC) C00001  7/27/2000 P.1901, Tầng 19, Mê Linh, Số 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP.HCM 137.475.834   29,96%
2.1 Lê Anh Minh 079069012218 8/12/2019 101/18 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. HCM 68.737.918 15,01%
2.2 Lê Hoàng Anh 022011681 12/24/2012 318/A4 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM 68.737.916 15,01%
  Tổng cộng B   137.457.834 30,01%
  TỔNG CỘNG (A+B)   243.248.354 53,01%