Danh sách chi tiết về cổ đông nội bộ và người được ủy quyền công bố thông tin

STT Họ tên Chức vụ Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng  Cổ phần chuyển nhượng tự do   Tổng cộng Tỷ lệ sở hữu
(%)
Tỷ lệ đại diện
(%)
  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 Johan Nyvene         Chủ tịch 91,440 1,241,580 1,333,020 0.44% -  
2 Lê Anh Minh  Phó Chủ tịch        -   45,927,871 45,927,871 0.03% 15.02%
  Số CP sở hữu riêng               -   102,592 102,592 0.03%  
Số CP đại diện
Dragon Capital Markets Limited (DC)
                  -   45,825,279 45,825,279   15.02%
3 Lê Hoàng Anh Thành viên                  -   45,825,277 45,825,277                     -   15.02%
  Số CP sở hữu riêng                -                  -                -   0.00%  
Số CP đại diện
Dragon Capital Markets Limited (DC) 
                           -   45,825,277 45,825,277   15.02%
4 Nguyễn Hồng Văn Thành viên             -   51,082,626 51,082,626 0.00% 16.75%
  Số CP sở hữu riêng            -              -                  -           -    
Số CP đại diện
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC)
(Cổ đông nhà nước)
                 -   51,082,626 51,082,626   16.75%
5 Trần Quốc Tú Thành viên                   -   21,892,554 21,892,554          -   7.18%
  Số CP sở hữu riêng                   -                  -                 -            -    
Số CP đại diện
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC)
(Cổ đông nhà nước)
                           -   21,892,554 21,892,554   7.18%
6 Andrew Colin Vallis Thành viên                    -                    -                   -   -    
7 Nguyễn Thị Hoàng Lan Thành viên                 -                    -                     -                 -    
  CỘNG    91,440  165,969,908  166,061,348  0.47% 53.97%
  BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
1 Trịnh Hoài Giang  Tổng Giám đốc     91,440 851,911 943,351 0.31%                     -  
  CỘNG   91,440 851,911 943,351 0.31%                      -  
  BAN KIỂM SOÁT
1 Phạm Nghiêm Xuân Bắc  Trưởng ban                -   350,000 350,000 0.11%                     -  
2 Đặng Nguyệt Minh  Thành viên                           -                             -                             -                       -                       -  
3 Nguyễn Thị Thu Thanh Thành viên                    -                    -                    -                 -                 -  
  CỘNG                   -   350,000 350,000 0               -  
1 Lâm Hữu Hổ  Giám đốc tài chính    46,440 432,349 478,789 0.16%            -  
2 Lê Anh Quân Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác    59,040 137,760 196,800 0.06%             -  
3 Thân Thị Thu Dung Người phụ trách quản trị công ty 6,600 53,745 60,345 0.02%  
  TỔNG CỘNG    294,960 167,795,673 168,090,633 1.14% 53.97%

Ghi chú: * Ông Johan Nyvene có 2 quốc tịch
(1) Quốc tịch Mỹ mang tên Johan Nyvene
(2) Quốc tịch Việt Nam mang tên Nguyễn Quốc Huân. Toàn bộ số cổ phiếu HCM hiện ông Johan Nyvene đang nắm giữ thuộc tài khoản chứng khoán mang tên Nguyễn Quốc Huân

Danh sách cổ đông cập nhật ngày 12/05/2021

 
STT Tên tổ chức/ Cá nhân Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD Ngày cấp Địa chỉ Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu (%)
A. Cổ đông nhà nước đồng thời là cổ đông chiến lược (Sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)
1 Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC) 300535140 4/13/2010 33- 39 Pastuer, Quận 1, TP.HCM  72,975,180  23.86%
1.1 Nguyễn Hồng Văn 022992084 4/19/2011 20A Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, TP.HCM   51,082,626  16.70%
1.2 Trần Quốc Tú 025878993 4/18/2013 1/26 đường 5A, Khu phố 21,Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP.HCM   21,892,554  7.16%
  Tổng cộng A  72,975,180  23.86%
B. Cổ đông lớn đồng thời là cổ đông chiến lược (Sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)
2 Dragon Capital Markets Limited (DC) C00001  7/27/2000 P.1901, Tầng 19, Mê Linh, Số 02 Ngô Đức Kế, Q.1, TP.HCM  91,650,556   29,96%
2.1 Lê Anh Minh 079069012218 8/12/2019 101/18 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. HCM  45,825,279  14.98%
2.2 Lê Hoàng Anh 022011681 12/24/2012 318/A4 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM  45,825,277  14.98%
  Tổng cộng B     91,650,556 29.96%
  TỔNG CỘNG (A+B)    164,625,736  53.82%