Kiến thức

Kiến thức

Cho, biếu, tặng chứng khoán


Hồ sơ chuyển quyền sở hữu do biếu, tặng, cho chứng khoán gồm:

  • Văn bản của HSC đề nghị xử lý hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư do biếu, tặng cho;
  • Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của các bên biếu, tặng cho (Mẫu HSC cung cấp) kèm theo giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của các bên tặng cho (bản sao hợp lệ hoặc bản sao có đóng dấu treo của HSC).
  • Hợp đồng biếu, tặng, cho chứng khoán có xác nhận của cơ quan công chứng.
  • Bản sao các tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ được biếu, tặng, cho chứng khoán (trường hợp bên nhận biếu, tặng, cho là cá nhân) theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. (Tờ khai/Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước). (trường hợp bên nhận tặng cho là cá nhân).
  • Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán và Văn bản của HSC gửi VSDC xác nhận về số dư chứng khoán lưu ký bên chuyển quyền sở hữu và cam kết phong tỏa trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu.
  • Tài liệu chứng minh việc đã thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với các đối tượng phải thực hiện công bố thông tin khi chuyển nhượng chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán.
  • Các tài liệu, giấy tờ liên quan khác (nếu có).