Kiến thức

Kiến thức

Chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết


Hiện tại VSD đang tạm ngưng chuyển nhượng để chờ hướng dẫn mới của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chúng tôi sẽ cập nhật hướng dẫn khi có thông tin chính thức.