Kiến thức

Kiến thức

Lãi suất giao dịch ký quỹ


1. Lãi suất cho vay Giao dịch Ký quỹ:

  • Lãi suất cho vay hiện hành: 13.5%/năm

2. Lãi suất Ứng trước tiền bán chứng khoán: 13.5%/năm