Kiến thức

Kiến thức

Đấu giá


Hướng dẫn tham gia đấu giá - Nhà đầu tư trong nước

a.    Cá nhân

Hồ sơ đăng ký đấu giá gồm có:

 • Phiếu đăng ký đấu giá mua cổ phần (theo mẫu)
 • Giấy nộp tiền/ Giấy chuyển tiền đặt cọc
 • CMND/ Hộ chiếu
 • Giấy ủy quyền theo mẫu (nếu có)
 • CMND/ Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có)

b.    Tổ chức

Hồ sơ đăng ký đấu giá gồm có:

 • Phiếu đăng ký đấu giá mua cổ phần (theo mẫu)
 • Giấy phép thành lập/ Giấy đăng ký kinh doanh
 • CMND/ Hộ chiếu của người Đại diện pháp luật
 • Giấy ủy quyền theo mẫu ( nếu có)
 • CMND/ Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có)
 • Giấy nộp tiền/ Giấy chuyển tiền đặt cọc

Tiền đặt cọc  = Số lượng cổ phần đăng ký * Giá khởi điểm * 10%

Hình thức nộp tiền đặt cọc:

Chuyển khoản

 • Chủ tài khoản: CTY CP CHỨNG KHOÁN TPHCM
 • Số tài khoản nhận: 1190051817
 • Tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, Tp. HCM
 • Nội dung: Đặt cọc đấu giá < số lượng>

Ví dụ: Đặt cọc đấu giá Vietnam Airlines 20,000 CP Nguyễn Văn A 023565843

 • Nhà đầu tư được HSC cấp duy nhất 01 (một) phiếu tham dự đấu giá
 • Nhà đầu tư điền khối lượng, mức giá đấu và ký tên, đóng dấu (nếu có) vào Phiếu tham dự đấu giá
 • Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: Phiếu do HSC cấp, có đóng dấu treo của HSC và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy, xoá hoặc rách nát, trường hợp phiếu tham dự đấu giá viết tay thì không được viết bằng hai màu mực; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.
 • Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định tại nơi nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá.
 • Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư yêu cầu HSC đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.
 • Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư làm đơn theo mẫu quy định đề nghị HSC cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

Địa điểm và thời gian đấu giá theo quy định tại Quy Chế đấu giá

 • HSC thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư theo Thông báo kết quả đấu giá nhận được từ Sở Giao Dịch.

 • Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn quy định ở Thông báo kết quả đấu giá.

 • Cách thức: Chuyển khoản.

 • Nội dung: Nộp tiền trúng đấu giá < số lương> 

 • Nhà đầu tư có phiếu tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng giá được nhận lại tiền đặt cọc trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần.

 • Hình thức nhận lại tiền cọc: Nhận chuyển khoản qua số tài khoản đã đăng ký trên Phiếu đăng ký đấu giá mua cổ phần.

Lưu ý: Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc trong các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá, cụ thể như sau:

 • Không nộp phiếu tham dự đấu giá;

 • Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định của Quy chế bán đấu giá hoặc bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;

 • Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần) sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;

 • Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;

 • Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;

 • Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Ban đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt.