Kiến thức

Kiến thức

Biểu mẫu


1. Biểu mẫu mở tài khoản cho khách hàng Cá nhân trong nước

  • Mẫu Hợp đồng mở tài khoản cơ sở và phái sinh tại đây
  • Điều khoản và điều kiện dịch vụ tiện ích giao dịch chứng khoán tại đây

2. Biểu mẫu mở tài khoản cho khách hàng Tổ chức trong nước

  • Mẫu Hợp đồng mở tài khoản cơ sở và phái sinh tại đây

3. Biểu mẫu cho dịch vụ giao dịch ký quỹ:

  • Mẫu Hợp đồng Giao dịch Ký quỹ: Tại đây
  • Điều khoản và Điều kiện tiêu chuẩn của Giao dịch Ký quỹ: Tại đây
  • Phụ lục Thỏa thuận Gia hạn Khoản vay: Tại đây