HSC là đơn vị phát hành và tạo lập thị trường

PHÁT HÀNH & NIÊM YẾT

 • Lựa chọn tài sản cơ sở để phát hành chứng quyền
 • Xác lập các điều khoản của chứng quyền
 • Nộp hồ sơ phát hành cho UBCKNN, thực hiện phân phối cho nhà đầu tư
 • Nộp hồ sơ đăng ký lưu ký cho VSD và hồ sơ niêm yết chứng quyền trên HOSE

TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG (LP)

 • Xác định giá hợp lý cho chứng quyền và thực hiện yết giá chào mua/bán xoay quanh giá này trên HOSE
 • Đảm bảo thanh khoản cho chứng quyền trên thị trường
 • Giảm chênh lệch giá chào mua/giá chào bán, qua đó giảm chi phí cho nhà đầu tư

PHÒNG NGỪA RỦI RO (HEDGING)

 • Phòng ngừa rủi ro được thực hiện song song với hoạt động tạo lập thị trường để rào rủi ro cho danh mục chứng quyền
 • Đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư luôn song hành cùng lợi ích của HSC

THANH TOÁN KHI ĐÁO HẠN

 • Thanh toán khoản tiền chênh lệch cho nhà đầu tư khi chứng quyền đáo hạn hoặc hủy niêm yết trước hạn
 • Chịu trách nhiệm đối với tất cả các nghĩa vụ liên quan đến chứng quyền do HSC phát hành
 • Khi phát hành chứng quyền, HSC ký quỹ 50% giá trị phát hành tại ngân hàng lưu ký để đảm bảo khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.