Tên CW Mã CW Mã tài sản cơ sở  Loại CW Giá thực hiện Giá phát hành Ngày đáo hạn Ngày giao dịch cuối cùng Tỷ lệ chuyển đổi Số lượng phát hành Bản cáo bạch
CHỨNG QUYỀN ĐANG NIÊM YẾT
ACB-HSC-MET02 CACB2204 ACB Call 26,021 2,500 07/11/2022 03/11/2022 1.6013 7,000,000
KDH-HSC-MET01 CKDH2207 (*) KDH Call 45,431 1,700 07/11/2022 03/11/2022 3.6345 7,000,000
MBB-HSC-MET10 CMBB2204 MBB Call 31,000 2,200 07/11/2022 03/11/2022 2 10,000,000
MSN-HSC-MET05 CMSN2204 (*) MSN Call 115,649 1,900 07/11/2022 03/11/2022 9.9269 7,000,000
MWG-HSC-MET11 CMWG2205(*) MWG Call 77.300 2,200 07/11/2022 03/11/2022 4.9711 7,000,000
STB-HSC-MET05 CSTB2210 STB Call 28,500 2,000 07/11/2022 03/11/2022 2 10,000,000
TCB-HSC-MET08 CTCB2206 TCB Call 43,500 1,700 07/11/2022 03/11/2022 4 10,000,000
VHM-HSC-MET08 CVHM2208 VHM Call 67,043 1,200 07/11/2022 03/11/2022 7.7730 7,000,000
VPB-HSC-MET09 CVPB2206 VPB Call 38,000 3,000 07/11/2022 03/11/2022 2  10,000,000
VRE-HSC-MET09 CVRE2208 VRE Call 32,000 2,300 07/11/2022 03/11/2022 2 10,000,000
TPB-HSC-MET01 CTPB2201 TPB Call 42.000 VNĐ 1.800 VNĐ 21/09/2022 17/09/2022 4 10.000.000
ACB-HSC-MET01 CACB2201 ACB Call 28.423 VNĐ 1.500 VNĐ 20/09/2022 16/09/2022 3,2026 10.000.000
FPT-HSC-MET09 CFPT2201 FPT Call 90.800 VNĐ 2.100 VNĐ 20/09/2022 16/09/2022 6,6036 7.000.000 
HPG-HSC-MET08 CHPG2203 (*) HPG Call 38.957 VNĐ 2.200 VNĐ 20/09/2022 16/09/2022 3,0258 20.000.000 
MBB-HSC-MET09 CMBB2201 MBB Call 29.500 VNĐ 2.700 VNĐ 20/09/2022 16/09/2022 2 7.000.000 
MWG-HSC-MET10 CMWG2201(*) MWG Call 66.861 VNĐ 2.600 VNĐ 20/09/2022 16/09/2022 4,9711 5.000.000 
PNJ-HSC-MET05 CPNJ2201(*) PNJ Call 94.469 VNĐ 2.300 VNĐ 20/09/2022 16/09/2022 7.9137 5.000.000 
STB-HSC-MET04 CSTB2202 STB Call 29.500 VNĐ 2.700 VNĐ 20/09/2022 16/09/2022 2 7.000.000 
TCB-HSC-MET07 CTCB2201 TCB Call 55.000 VNĐ 2.100 VNĐ 20/09/2022 16/09/2022 4 7.000.000 
VHM-HSC-MET07 CVHM2202 VHM Call 90.362 VNĐ 1.700 VNĐ 20/09/2022 16/09/2022 7,7730 7.000.000 
VPB-HSC-MET08 CVPB2201 VPB Call 37.000 VNĐ 1.300 VNĐ 20/09/2022 16/09/2022 5 7.000.000 
VRE-HSC-MET08 CVRE2201 VRE Call 34.000 VNĐ 1.200 VNĐ 20/09/2022 16/09/2022 4 7.000.000 

Nhà đầu tư có thể truy cập bảng giá HSC để cập nhật giá các CW trên: Tại đây
* Điều chỉnh cho sự kiện doanh nghiệp của chứng khoán cơ sở