Tên CW Mã CW Mã tài sản cơ sở  Loại CW Giá thực hiện (VND) Giá phát hành (VND) Ngày đáo hạn Ngày giao dịch cuối cùng Tỷ lệ chuyển đổi Số lượng phát hành Bản cáo bạch
CHỨNG QUYỀN IPO
ACB-HSC-MET03   ACB Call 21,500 1,400 01/09/2023 30/08/2023 4 10,000,000
FPT-HSC-MET11   FPT Call 74,500 1,800 01/09/2023 30/08/2023 10 10,000,000
HPG-HSC-MET10   HPG Call 19,500 2,300 01/09/2023 30/08/2023 2 15,000,000
MBB-HSC-MET11   MBB Call 17,000 2,400 01/09/2023 30/08/2023 2 10,000,000
MSN-HSC-MET07   MSN Call 102,000 2,600 01/09/2023 30/08/2023 10 7,000,000
MWG-HSC-MET12   MWG Call 46,500 1,100 01/09/2023 30/08/2023 10 7,000,000
STB-HSC-MET07   STB Call 20,000 2,700 01/09/2023 30/08/2023 2 15,000,000
TCB-HSC-MET10   TCB Call 26,500 1,700 01/09/2023 30/08/2023 4 10,000,000
VHM-HSC-MET09   VHM Call 56,000 2,800 01/09/2023 30/08/2023 5 7,000,000
VIB-HSC-MET01   VIB Call 20,500 2,400 01/09/2023 30/08/2023 2 7,000,000
VNM-HSC-MET09   VNM Call 82,000 2,200 01/09/2023 30/08/2023 8 7,000,000
VPB-HSC-MET11   VPB Call 17,000 1,100 01/09/2023 30/08/2023 4 10,000,000
VRE-HSC-MET11   VRE Call 30,000 2,100 01/09/2023 30/08/2023 4 7,000,000
FPT-HSC-MET12   FPT Call 76,000 1,900 01/11/2023 30/10/2023 10 7,000,000
HPG-HSC-MET11   HPG Call 20,500 2,400 01/11/2023 30/10/2023 2 15,000,000
MBB-HSC-MET12   MBB Call 18,000 2,500 01/11/2023 30/10/2023 2 10,000,000
MWG-HSC-MET13   MWG Call 45,000 1,300 01/11/2023 30/10/2023 10 7,000,000
STB-HSC-MET08   STB Call 20,500 2,900 01/11/2023 30/10/2023 2 10,000,000
TCB-HSC-MET11   TCB Call 27,500 1,800 01/11/2023 30/10/2023 4 10,000,000
VHM-HSC-MET10   VHM Call 58,000 3,000 01/11/2023 30/10/2023 5 7,000,000
VRE-HSC-MET12   VRE Call 32,500 2,100 01/11/2023 30/10/2023 4 7,000,000
CHỨNG QUYỀN ĐANG NIÊM YẾT
FPT-HSC-MET10 CFPT2211 FPT Call 85,000 1,500 02/03/2023 28/02/2023 10 7,000,000
HPG-HSC-MET09 CHPG2223 HPG Call 22,500 2,300 02/03/2023 28/02/2023 2 20,000,000
MSN-HSC-MET06 CMSN2213 MSN Call 110,000 2,100 02/03/2023 28/02/2023 10 5,000,000
STB-HSC-MET06 CSTB2220 STB Call 24,500 2,100 02/03/2023 28/02/2023 2 20,000,000
TCB-HSC-MET09 CTCB2213 TCB Call 38,000 1,700 02/03/2023 28/02/2023 4 15,000,000
VNM-HSC-MET08 CVNM2210 VNM Call 73,000 2,700 02/03/2023 28/02/2023 5 5,000,000
VPB-HSC-MET10 CVPB2213(*) VPB Call 30,500 2,900 02/03/2023 28/02/2023 1.3321 7,000,000
VRE-HSC-MET10 CVRE2217 VRE Call 27,500 2,500 02/03/2023 28/02/2023 2 7,000,000

Nhà đầu tư có thể truy cập bảng giá HSC để cập nhật giá các CW trên: Tại đây
* Điều chỉnh cho sự kiện doanh nghiệp của chứng khoán cơ sở