Thời gian Giao dịch

• Khớp lệnh định kỳ mở cửa: 09:00 – 09:15

• Khớp lệnh liên tục phiên sáng: 09:15 – 11:30

• Khớp lệnh liên tục phiên chiều: 13:00 – 14:30

• Khớp lệnh định kỳ đóng cửa: 14:30 – 14:45

• Thỏa thuận: 09:00 – 14:45

Giá tham chiếu

Giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó

Giá trần

= Giá tham chiếu CW + (Giá trần của CP cơ sở - Giá tham chiếu của CP cơ sở) / Tỷ lệ chuyển đổi

Giá sàn

= Giá tham chiếu CW - (Giá tham chiếu của CP cơ sở - Giá sản của CP cơ sở) / Tỷ lệ chuyển đổi

Phương thức giao dịch

Khớp lệnh và thỏa thuận

Đơn vị giao dịch

Khớp lệnh:  Tối thiểu 100 CW, tối đa 500,000 CW/ lệnh

Thỏa thuận: từ 20,000 CW trở lên

Đơn vị yết giá

Khớp lệnh: 100 CW

Thỏa thuận: không quy định

Loại lệnh áp dụng

ATO, LO, MP, ATC

Sửa, hủy lệnh

• Chỉ được phép sửa, huỷ lệnh chưa thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa thực hiện trong phiên liên tục

• Không được sửa, huỷ lệnh trong phiên định kỳ mở cửa và phiên định kỳ đóng cửa (kể cả các lệnh được chuyển từ phiên liên tục sang)

• Giao dịch thoả thuận không được phép huỷ