IR-AWARD-2021-WEB-BANNER

TP.HCM, ngày 07/12/2021, HSC chính thức được vinh danh trong Top 3 “Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất 2021 – Nhóm Mid Cap” tại Lễ Vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2021 do Vietstock phối hợp với FiLi - cơ quan báo chí của Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam đồng tổ chức.

IR Awards là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất được tổ chức thường niên nhằm mục tiêu: Cải thiện về minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán; Gia tăng chất lượng thông tin công bố và niềm tin của nhà đầu tư; Nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động IR.
Doanh nghiệp được vinh danh là những doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu về truyền thông tài chính hiệu quả, đạt được danh tiếng tốt trên thị trường vốn và quản trị tốt sự kỳ vọng của thị trường chứng khoán.

  • Truyền thông tài chính hiệu quả: Truyền thông tài chính minh bạch và hiệu quả, tạo được sự hiểu biết rộng rãi về giá trị và triển vọng của doanh nghiệp, có những nhóm nhà đầu tư ủng hộ mạnh trên thị trường.
  • Danh tiếng tốt trên thị trường vốn: Doanh nghiệp tạo được danh tiếng tài chính tốt, từ năng lực quản trị, uy tín của HĐQT và Ban điều hành đến độ tin cậy của số liệu tài chính và các tài liệu công bố khác.
  • Quản trị tốt sự kỳ vọng của thị trường chứng khoán: Hoạt động quan hệ nhà đầu tư giúp tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp, định giá từ thị trường sát với giá trị nội tại của doanh nghiệp, thanh khoản cổ phiếu hợp lý.

Tại HSC, hoạt động Quan hệ Nhà Đầu tư (IR) được chú trọng thực hiện một cách bài bản và được quy chuẩn hóa, HSC dành một nguồn lực đáng kể cho hoạt động Quan hệ Nhà Đầu tư để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư trong việc tiếp cận các thông tin có liên quan một cách chính xác và kịp thời
Thông qua các cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông và Báo cáo Thường niên, cổ đông của HSC được nhận đầy đủ thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh của HSC và tất cả các hoạt động về phát triển chiến lược của Công ty, bao gồm cả các sáng kiến và hoạt động phát triển bền vững. Các quyền khác của Cổ đông như quyền được tham gia, bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ, bầu chọn & bãi nhiệm thành viên HĐQT, chính sách biểu quyết vắng mặt của Cổ đông đều được đảm bảo. Điều lệ & quy chế quản trị công ty có những quy định rõ về việc ứng xử bình đẳng với các cổ đông, không có ưu đãi cho một đối tượng cổ đông nào, việc biểu quyết được thực hiện theo số lượng cổ phiếu sở hữu.