Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC, mã cổ phiếu HCM – HOSE) công bố Kết quả Kinh doanh Q3.2021 và lũy kế 9 tháng năm 2021.

Trong quý 3.2021, HSC đạt doanh thu hơn 906 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 397 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 128% và 127% so với Quý 3.2020.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, HSC ghi nhận doanh thu thuần 2.411 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành 90% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt 1.151 tỷ đồng, tăng 135% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 96% kế hoạch cả năm 2021 được Đại hội Cổ đông thông qua vào tháng 04/2021.

Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2021 đạt 3.027 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên tổng tài sản (ROA) và hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) lượt đạt 5,9% và 19,3%.

kết quả kinh doanh 9T

(*) Lãi và lỗ từ hoạt động tự doanh được bù trừ với nhau để số liệu mang tính so sánh

Theo đó, 3 mảng kinh doanh: môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh tiếp tục đóng góp 98% tổng doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2021:

  • Doanh thu phí môi giới chiếm 43% tổng doanh thu của HSC, đạt 1.025 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm 2020.
  • Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 808 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ và chiếm 34% tổng doanh thu HSC.
  • Hoạt động đầu tư tự doanh đạt doanh thu 534 tỉ đồng, tăng 101% so với cùng kỳ năm 2020 và đóng góp 22% vào tổng doanh thu.
  • Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận 32 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên do đặc trưng của hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp là tùy thuộc vào thời điểm ghi nhận doanh thu của các thương vụ. Doanh thu báo cáo trong kỳ kế toán thường không phản ánh đầy đủ thành quả kinh doanh của hoạt động này.

Cấu trúc doanh thu 9T

Để xem chi tiết báo cáo tài chính 9T2021, Anh/Chị vui lòng truy cập tại đây

 Liên hệ Truyền thông HSC:

Phòng Truyền thông

Công ty CP Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSC)

Lầu 5, Tòa nhà AB Tower, 76 Lê Lai, Quận 1

T: (+84 8) 3 823 3299 - Ext. 124

E: hsc.communication@hsc.com.vn