TP.HCM, ngày 28/9/2021 - Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - HSC (HOSE: HCM) vừa ban hành Nghị quyết số 40/2021/NQHĐQT ngày 27/09/2021, theo đó ngày 12/10/2021 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 186/GCN-UBCK cấp bởi Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trước đó, vào tháng 3/2021, HSC đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và đã được thông qua.

HSC sẽ phát hành 152.5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 14.000 đồng/ cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 2:1.

  • Thời gian nhận đăng ký mua bắt đầu từ ngày 20/10/2021 đến ngày 07/12/2021
  • Thời gian chuyển nhượng quyền mua bắt đầu từ ngày 20/10/2021 đến ngày 03/12/2021.

Như vậy, tổng giá trị vốn huy động từ đợt chào bán này là hơn 2.100 tỷ đồng. Nguồn vốn tăng thêm sẽ được phân bổ cho các hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, bảo lãnh phát hành chứng khoán và tự doanh. Thông tin chi tiết về Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng được cung cấp Tại đây

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, HSC ghi nhận hơn 1.505 tỷ đồng doanh thu thuần, cao gấp 2,2 lần cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt gần 754 tỷ đồng, tăng mạnh 140% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời hoàn thành 63% kế hoạch cả năm 2021 được Đại hội Cổ đông thông qua vào tháng 04/2021. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2021 đạt 1.983 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên tổng tài sản (ROA) và hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) lượt đạt 4,3% và 13,1%.