Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC, mã cổ phiếu HCM – HOSE) công bố Kết quả Kinh doanh Q4.2022 và lũy kế năm 2022.

Trong quý 4.2022, HSC đạt doanh thu hơn 584 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 159 tỷ đồng giảm lần lượt 39% và 43% so với cùng kỳ quý 4.2021. 

Lũy kế cả năm 2022, HSC ghi nhận hơn 2,854 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 1,068 tỷ đồng, hoàn thành 71% kế hoạch năm 2022.

Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) năm 2022 đạt 1,865 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) 11.2%.

VN_Kết quả kinh doanh

 (*) Lãi và lỗ từ hoạt động tự doanh được bù trừ với nhau để số liệu mang tính so sánh 

Theo đó, 3 mảng kinh doanh: môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh đóng góp 97% tổng doanh thu thuần năm 2022:

  • Doanh thu phí môi giới chiếm 31% tổng doanh thu của HSC, đạt 882 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm 2021. 
  • Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt hơn 1,273 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ và đóng góp 44% vào tổng doanh thu.
  • Hoạt động đầu tư tự doanh đạt 623 tỷ đồng, giảm 14% so với năm ngoái, đóng góp 22% vào tổng doanh thu. 
  • Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận 54 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021.

VN_Cấu trúc doanh thu

Để xem chi tiết báo cáo tài chính Q4.2022, vui lòng truy cập tại đây