Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC, mã cổ phiếu HCM – HOSE) công bố Kết quả Kinh doanh Q4.2021 và lũy kế năm 2021 với kết quả khả quan vượt kế hoạch đề ra. 

Trong quý 4.2021, HSC đạt doanh thu 957 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 279 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 86% và 63% so với Quý 4.2020.

Lũy kế cả năm 2021, HSC ghi nhận doanh thu thuần 3.368 tỷ đồng, tăng 112% so với năm 2020, vượt 26% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế lũy kế năm đạt 1.430 tỷ đồng, tăng 117% so với năm 2020, vượt 19% so với kế hoạch cả năm 2021 được Đại hội Cổ đông thông qua vào tháng 04/2021.

Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) năm 2021 đạt 3.760 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) đạt 23,8%.
Kết quả kinh doanh

(*) Lãi và lỗ từ hoạt động tự doanh được bù trừ với nhau để số liệu mang tính so sánh 

Theo đó, 3 mảng kinh doanh: môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh tiếp tục đóng góp 98% tổng doanh thu thuần của HSC trong năm 2021:
•    Doanh thu phí môi giới chiếm 41% tổng doanh thu của HSC, đạt hơn 1.390 tỷ đồng, tăng 124% so với năm 2020 và vượt kế 34% kế hoạch đề ra.
•    Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ hoàn thành 121% kế hoạch 2021, đạt 1.179 tỷ đồng, tăng 114% so với năm 2020 và đóng góp 35% vào tổng doanh thu HSC 
•    Hoạt động đầu tư tự doanh đạt doanh thu 722 tỉ đồng, tăng 95% so với năm 2020 và đóng góp 22% vào tổng doanh thu.
•    Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận hơn 46,5 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2020. Tuy nhiên do đặc trưng của hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp là tùy thuộc vào thời điểm ghi nhận doanh thu của các thương vụ. Doanh thu báo cáo trong kỳ kế toán thường không phản ánh đầy đủ thành quả kinh doanh của hoạt động này. 

Cấu trúc doanh thu

Để xem chi tiết báo cáo tài chính năm 2021 của HSC: Tại đây