Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã cổ phiếu HCM – HOSE) công bố kết quả kinh doanh Q1.2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 354 tỷ đồng.

Kết thúc Q1.2022, HSC đạt 854 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ Q1.2021.

Hoạt động cho vay ký quỹ tiếp tục đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu (chiếm 43%), đạt 373 tỷ đồng. Mảng hoạt động này cũng đồng thời có mức tăng trưởng mạnh, tăng 68% so với cùng kỳ. 

Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới đạt 283 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% và chiếm 33% tổng doanh thu của HSC. 

Doanh thu thuần từ hoạt động tự doanh đạt 187 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận 4,5 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do đặc trưng của hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp là tùy thuộc vào thời điểm ghi nhận doanh thu của các thương vụ. Doanh thu báo cáo trong kỳ kế toán thường không phản ánh đầy đủ thành quả kinh doanh của hoạt động này. 

Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 354 tỷ đồng, giảm nhẹ 12% so với cùng kỳ Quý 1 năm 2021. 

Chỉ tiêu thu nhập/vốn cổ phần (ROE) của Q1.2022 đạt mức 3.8%, thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) đạt 618 VNĐ. 

Kết quả kinh doanh - VN

(*) Lãi và lỗ từ hoạt động tự doanh được bù trừ với nhau để số liệu mang tính so sánh

Cơ cấu doanh thu - VN

Để xem chi tiết báo cáo tài chính Q1.2022, Anh/Chị vui lòng truy cập tại đây