Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC, mã cổ phiếu HCM – HOSE) công bố Kết quả Kinh doanh Q2.2022 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2022.

Trong quý 2.2022, HSC đạt doanh thu hơn 779 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 349 tỷ đồng. 
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, HSC ghi nhận hơn 1,633 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt hơn 702 tỷ đồng.

Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2022 đạt 1,229 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên tổng tài sản (ROAA) và hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) lượt đạt 2.6% và 7.4%.
Kết quả kinh doanh

(*) Lãi và lỗ từ hoạt động tự doanh được bù trừ với nhau để số liệu mang tính so sánh 

Theo đó, 3 mảng kinh doanh: môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh đóng góp 96% tổng doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2022:
•    Doanh thu phí môi giới chiếm 32% tổng doanh thu của HSC, đạt 519 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2021.
•    Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt hơn 700 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ và chiếm 43% tổng doanh thu.
•    Hoạt động đầu tư tự doanh đạt hơn 354 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ năm ngoái và đóng góp 21% vào tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của HSC
•    Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận 49 tỷ đồng, tăng 180% so với cùng kỳ năm 2021.

cơ cấu doanh thu

Để xem chi tiết báo cáo tài chính Q2.2022, Anh/Chị vui lòng truy cập tại đây