MA-1

Tư vấn Bên Bán

Tư vấn các công ty tìm kiếm cổ đông chiến lược phù hợp, tư vấn phát hành vốn hoặc nợ cho các nhà đầu tư. Dịch vụ bao gồm: Tái cấu trúc công ty, tái cấu trúc cổ đông, xây dựng  kế hoạch kinh doanh dài hạn, tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp, hỗ trợ bên mua thẩm định công ty, chiến lược đàm phán với  bên mua / nhà đầu tư.

Tư vấn Bên Mua

Tư vấn cho người mua để xác định và đầu tư các công ty mục tiêu tiềm năng. Dịch vụ bao gồm: Tiến hành nghiên cứu & khảo sá t thị trường, lập bản đồ và tiếp cận các mục tiêu mua lại tiềm năng, định giá sơ bộ các công ty mục tiêu, tiến hành thẩm định, đàm phán và thực hiện giao dịch đầu tư.