Loan

Phát hành Trái phiếu

Tư vấn và thực hiện việc phát hành các công cụ nợ nhằm mục đích huy động vốn cho doanh nghiệp từ nguồn đại chúng hoặc tư nhân.
Bao gồm: Tiến hành chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục, thực hiện việc bảo lãnh liên quan đến đợt phát hành.

Thu xếp khoản vay

Tư vấn cho khách hàng về cấu trúc nợ và thu xếp khoản vay từ ngân hàng. Dịch vụ bao gồm: Tư vấn về chiến lược và các điều khoản liên quan đến khoản vay; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các giao dịch liên quan đến khoản vay, thực hiện bảo lãnh (nếu có).