Advisor

Tư vấn tái cấu trúc vốn

Tư vấn các doanh nghiệp thực hiện tái cấu trúc để phát triển dài hạn.

Dịch vụ bao gồm: Thực hiện việc đánh giá, phân tích toàn diện doanh nghiệp; tư vấn xây dựng kế hoạch tài chính và xây dựng mô hình dự báo tài chính, phát hành vốn mới hoặc tái cấu trúc các khoản vốn cũ.

Tin tức nổi bật