equity-capital-market-1

Tư vấn cổ phần hóa

Tư vấn các doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi thành hình thức công ty cổ phần. Dịch vụ bao gồm: định giá cổ phiếu, chuẩn bị phương án cổ phần hóa và tài liệu công bố thông tin, kế hoạch bán đấu giá, tổ chức bán đấu giá, và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đầu tiên cho doanh nghiệp.

Tư vấn Bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO)

Dịch vụ bao gồm: Tư vấn các thủ tục để chào bán cổ phiếu ra công chúng, chuẩn bị bản cáo bạch, thực hiện đấu giá hoặc dựng sổ với các nhà đầu tư,  tư vấn xây dựng chiến lược marketing để đảm bảo tính thanh khoản cho cổ phiếu phát hành và xác định giá khởi điểm, thu xếp đấu giá, và bảo lãnh phát hành.

Tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu

Tư vấn điều kiện, thủ tục niêm yết cổ phiếu tại HOSE/HNX/UPCOM. Dịch vụ bao gồm: Chuẩn bị và tư vấn việc soạn hồ sơ đăng ký đại chúng, chuyển sàn, đăng ký niêm yết, cung cấp dịch vụ định giá cổ phiếu, tư vấn xây dựng chiến lược marketing và quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations – IR) để đảm bảo tính thanh khoản cho cổ phiếu phát hành.

Tư vấn phát hành riêng lẻ cổ phiếu

Tư vấn các công ty có nhu cầu huy động vốn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc chào bán ra bên ngoài theo phương thức phát hành riêng lẻ. Dịch vụ bao gồm: Tư vấn các thủ tục để chào bán cổ phiếu ra công chúng, chuẩn bị và soạn bản cáo bạch, tư vấn xây dựng chiến lược marketing để đảm bảo tính thanh khoản cho cổ phiếu phát hành và xác định giá khởi điểm, thu xếp đấu giá hoặc dựng sổ với các nhà đầu tư, bảo lãnh phát hành.