HSC công bố kết quả kinh doanh Q4.2023 và lũy kế năm 2023