Theo đó, quý 2.2023, HSC ghi nhận doanh thu hơn 529 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 196 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 27% so với quý 1.2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, HSC ghi nhận hơn 1,018 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt gần 351 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 44% và 39% kế hoạch năm 2023.
Đây là kết quả khả quan trong bối cảnh giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân toàn thị trường trong 6 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 13,600 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm 2022.
Tính đến ngày 30/06/2023, tổng tài sản của HSC đạt 14,300 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 7,919 tỷ đồng. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2023 đạt 615 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên tổng tài sản (ROAA) và hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) lượt đạt 3.8% và 7.1%.

Highlights

(*) Lãi và lỗ từ hoạt động tự doanh được bù trừ với nhau để số liệu mang tính so sánh.

Chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu HSC 6 tháng đầu năm 2023 vẫn là mảng cho vay ký quỹ với 454 tỷ đồng, tương đương 45% tổng doanh thu công ty, hoàn thành 47% kế hoạch năm 2023. Tiếp đến là hoạt động tự doanh với hơn 278 tỷ đồng, chiếm 27% tổng doanh thu và hoàn thành 43% kế hoạch. Doanh thu từ hoạt động môi giới đạt hơn 272 tỷ đồng, đóng góp 27% vào tổng doanh thu và hoàn thành 55% kế hoạch năm.
Hiện tại, 3 mảng này đang đóng góp đến 99% tổng doanh thu của HSC. Ngoài ra, mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận doanh thu trong kỳ đạt 2.5 tỷ đồng.

Co cau DT-1

Để xem chi tiết báo cáo tài chính Q2.2023, vui lòng truy cập tại đây.