Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC, mã cổ phiếu HCM – HOSE) công bố Kết quả Kinh doanh Q2.2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020.

Trong quý 2.2020, HSC đạt doanh thu hơn 374 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 13% và 36% so với Quý 02.2019.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, HSC ghi nhận doanh thu thuần 679 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 52% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 đạt 251 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2019, hoàn thành 55% kế hoạch cả năm 2020 được Đại hội Cổ đông thông qua vào tháng 06/2020.

Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2020 đạt 822 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên tổng tài sản (ROA) và hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) lượt đạt 3,5% và 5,8%.

3-14

(*) Doanh thu và chi phí của 2 kỳ được ghi giảm đi khoản lỗ của hoạt động tự doanh lần lượt là 208 tỷ đồng trong 6T2020 và 166 tỷ đồng trong 6T2019 (chỉ tiêu 21 trong Báo cáo kết quả hoạt động) cho mục đích so sánh.

Theo đó, 3 mảng kinh doanh: môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh đóng góp 98% tổng doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2020:

  • Doanh thu phí môi giới chiếm 38% tổng doanh thu của HSC, đạt 258 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ năm 2019.
  • Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 222 tỷ đồng, giảm nhẹ 8% so với cùng kỳ và chiếm 33% tổng doanh thu HSC.
  • Hoạt động đầu tư tự doanh đạt kết quả khả quan với doanh thu đạt 189 tỷ đồng, tăng 145% so với nửa đầu năm 2019 và đóng góp 28% vào tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của HSC so với tỷ trọng 13% cùng kỳ.
  • Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận 3,7 tỷ đồng, giảm 89% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên do đặc trưng của hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp là tùy thuộc vào thời điểm ghi nhận doanh thu của các thương vụ. Doanh thu báo cáo trong kỳ kế toán thường không phản ánh đầy đủ thành quả kinh doanh của hoạt động này.

4-10

Để xem chi tiết báo cáo tài chính 6T2020, Anh/Chị vui lòng truy cập tại đây