Vốn điều lệ (VNĐ)

4,580 tỷ đồng

Vốn chủ sở hữu (VNĐ)

7,325 tỷ đồng

Tổng tài sản (VNĐ)

24,369 tỷ đồng

Lợi nhuận trên bình quân tổng tài sản

6.2 %

Lợi nhuận trên bình quân vốn chủ sở hữu

23.8 %

Tổng doanh thu (VNĐ)

3,368 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế (VNĐ)

1,430 tỷ đồng

*Số liệu cập nhật ngày 31/12/2021, theo Báo cáo tài chính của HSC