Vốn điều lệ (VNĐ)

4,581 tỷ đồng

Vốn chủ sở hữu (VNĐ)

7,892 tỷ đồng

Tổng tài sản (VNĐ)

15,447 tỷ đồng

Lợi nhuận trên bình quân tổng tài sản

4.3 %

Lợi nhuận trên bình quân vốn chủ sở hữu

11.2 %

Tổng doanh thu (VNĐ)

2,854 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế (VNĐ)

1,068 tỷ đồng

*Số liệu cập nhật ngày 31/12/2022, theo Báo cáo tài chính của HSC