Thuyết trình

Thuyết trình

Thuyết trình

|
2014
2014-04-17

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 - Báo cáo Kết quả kinh doanh

2014
2014-04-16

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

2013
2013-10-28

HSC - 10 năm chặng đường phát triển

2013
2013-07-23

Họp báo phân tích Kết quả kinh doanh - Tháng 3/2013

2013
2013-03-13

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

2011
2011-04-08

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

2010
2010-04-08

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

2009
2009-04-24

Buổi giới thiệu cơ hội đầu tư vào HSC

2008
2008-04-15

Chọn lựa danh mục đầu tư_Trình bày bởi Christopher Blank

2008
2008-04-01

Viễn cảnh thị trường và nền kinh tế vĩ mô_Trình bày bởi Fiachra