Đấu giá

Đấu giá

Đang đấu giá

Đã đấu giá

Hướng dẫn đấu giá

Doanh nghiệp bán đấu giá Doanh nghiệp chủ sở hữu Sàn Mã Giao dịch Giá khởi điểm Khối lượng chào bán Thời gian đấu giá Chi tiết
Công ty Cổ phần PETEC Bình Định Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP HSX GCB 33,138,404,640 1,274,064 2022-12-06 Chi tiết