Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin

|
2017-02-22

CBTT 07.2017: v/v thay đổi người được Ủy quyền Công bố thông tin

2017-02-10

CBTT 06.2017: v/v thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

2017-02-08

CBTT 05.2017: v/v thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

2017-01-20

CBTT 04.2017: Báo cáo quản trị công ty năm 2016

2017-01-19

CBTT 02.2017: v/v Tổ chức ĐHĐCĐ năm tài chính 2016 và Thông qua tổng giá trị các khoản vay năm 2017

2016-12-12

CBTT 32.2016: v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền

2016-11-29

CBTT 31.2016: v/v Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

2016-11-22

CBTT Giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

2016-11-17

CBTT 30.2016: Thay đổi địa điểm chi nhánh HSC Hà Nội

2016-10-20

CBTT 29.2016: Báo cáo Tài chính Q3.2016

2016-10-05

CBTT 28.2016: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

2016-09-20

CBTT 27.2016: HSC đăng ký công bố thông tin bằng Tiếng Anh tại HSX