Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin

|
2019-08-01

CBTT 37.2019_ Quyết định mua lại cổ phiếu ESOP 2016 của nhân viên đã nghỉ việc

2019-07-29

CTT 36.2019_Bao cao quan tri 6t2019 HSC

2019-07-24

CBTT 35.2019_ Báo cáo tình hình thanh toán gốc & lãi trái phiếu

2019-07-19

CBTT 34.2019 – Báo cáo tài chính Q2.2019

2019-07-11

CBTT 33.2019_Công bố Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm CMWG1903

2019-07-09

CBTT 32.2019_Ngày giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung

2019-06-28

CBTT 31.2019_Báo cáo kết quả phân phối CW_MWG

2019-06-27

CBTT 30.2019_ Điều lệ sửa đổi do tăng vốn điều lệ

2019-06-27

CBTT 29.2019_Chứng quyền có bảo đảm MBB-HSC-MET01 do HSC phát hành chính thức được niêm yết và giao dịch tại HOSE

2019-06-26

CBTT 28.2019_Điều chỉnh giấy phép thành lập & hoạt động HSC

2019-06-25

CBTT 27.2019_CW_ Thông báo phát hành & BCB_ MWG-HSC-MET1901

2019-06-21

CBTT 26.2019_Giấy chứng nhận chào bán CW