Quy định sử dụng website

Quy định sử dụng website

Khuyến cáo  • Các thông tin trên Website này chỉ dành cho các mục đích tham khảo thông tin thuần túy. HSC không chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự hoàn thiện, cập nhật hoặc tính chính xác của chúng.
  • HSC hoặc người được ủy quyền của HSC có quyền chấm dứt hoặc thay đổi bất cứ nội dung, hình thức thông tin, sản phẩm, hoặc dịch vụ nào trên Website này mà không cần thông báo trước và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với người sử dụng Website này về những thay đổi đó. Các thông tin trên Website được cập nhật theo ngày tháng chứa trong chúng và HSC không chịu bất cứ nghĩa vụ nào đối với việc cập nhật hoặc chỉnh sửa các thông tin đó.
  • Việc cung cấp thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên Website này, HSC không thực hiện bất cứ hình thức phân phối hoặc mời chào nào đến người sử dụng Website trong việc sử dụng các thông tin, sản phẩm, dịch vụ nêu trên trong trường hợp các thông tin, sản phẩm, dịch vụ nêu trên bị cấm bởi pháp luật.
  • Không có sự bảo đảm rằng hoạt động của website HSC sẽ không bị hư, bị virus hoặc bị gián đoạn do các yếu tố kỹ thuật và tác động bên ngoài.
  • HSC không có trách nhiệm pháp lý cho các thiệt hại gây ra khi sử dụng và kết nối thông tin trên website của HSC.