Đại lý lưu ký

Đại lý lưu ký

Đại lý lưu ký

|
2024-01-16

BID122005: Thông báo lãi suất tham chiếu từ ngày 25/01/2024 đến ngày 25/01/2025

2024-01-16

BID122004: Thông báo lãi suất tham chiếu từ ngày 25/01/2024 đến ngày 25/01/2025

2024-01-16

BID122003 - BIDL2128002C: Thông báo ngày ĐKCC để thanh toán gốc, lãi do mua lại trái phiếu trước hạn vào ngày 25/01/2024

2024-01-09

BID122003 - BIDL2128002C: Công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn vào ngày 25/01/2024

2024-01-05

BID123004: Thông báo lãi suất tham chiếu từ ngày 16/01/2024 đến ngày 16/01/2025

2024-01-05

BID123003: Thông báo lãi suất tham chiếu từ ngày 16/01/2024 đến ngày 16/01/2025

2024-01-05

BID123002: Thông báo lãi suất tham chiếu từ ngày 16/01/2024 đến ngày 16/01/2025

2024-01-04

BID122005: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 2 từ ngày 25/01/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/01/2024

2024-01-04

BID122004: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 2 từ ngày 25/01/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/01/2024

2024-01-04

BID123004: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 từ ngày 16/01/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 16/01/2024

2024-01-04

BID123003: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 từ ngày 16/01/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 16/01/2024

2024-01-04

BID123002: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 từ ngày 16/01/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 16/01/2024