Đại lý lưu ký

Đại lý lưu ký

Đại lý lưu ký

|
2023-02-03

BID: Thông báo chốt danh sách để đăng ký lưu ký Trái phiếu Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2021 đợt 2

2023-01-17

BIDL2131007C: Thông báo lãi suất tham chiếu từ ngày 16/01/2023 đến ngày 16/01/2024

2023-01-17

BIDL2129006C: Thông báo lãi suất tham chiếu từ ngày 16/01/2023 đến ngày 16/01/2024

2023-01-17

BIDL2128005C: Thông báo lãi suất tham chiếu từ ngày 16/01/2023 đến ngày 16/01/2024

2023-01-12

BID122005: Thông báo lãi suất tham chiếu từ ngày 25/01/2023 đến ngày 25/01/2024

2023-01-12

BID122004: Thông báo lãi suất tham chiếu từ ngày 25/01/2023 đến ngày 25/01/2024

2023-01-12

BID122003: Thông báo lãi suất tham chiếu từ ngày 25/01/2023 đến ngày 25/01/2024

2022-12-27

BID122005: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 từ ngày 25/01/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/01/2023

2022-12-27

BID122004: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 từ ngày 25/01/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/01/2023

2022-12-27

BID122003: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 từ ngày 25/01/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/01/2023

2022-12-26

Thông báo: V/v Trái phiếu HDB2027_03 của Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh bị hủy bỏ và hết hiệu lực lưu hành

2022-11-29

HDB2027_03:Thông báo ngày chốt Danh sách người sở hữu nhận thanh toán lãi & thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn của TCPH