Đại lý lưu ký

Đại lý lưu ký

Đại lý lưu ký

|
2023-09-25

BID121028: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 2 từ ngày 29/10/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/10/2023

2023-09-25

BID121027: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 2 từ ngày 28/10/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 28/10/2023

2023-04-20

BIDV: Thông báo lãi suất tham chiếu Trái Phiếu BID121027 kỳ tính lãi từ 28/04/2023 đến 28/10/2023

2023-02-03

BID: Thông báo chốt danh sách để đăng ký lưu ký Trái phiếu Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2021 đợt 2

2023-01-17

BIDL2131007C: Thông báo lãi suất tham chiếu từ ngày 16/01/2023 đến ngày 16/01/2024

2023-01-17

BIDL2129006C: Thông báo lãi suất tham chiếu từ ngày 16/01/2023 đến ngày 16/01/2024

2023-01-17

BIDL2128005C: Thông báo lãi suất tham chiếu từ ngày 16/01/2023 đến ngày 16/01/2024

2023-01-12

BID122005: Thông báo lãi suất tham chiếu từ ngày 25/01/2023 đến ngày 25/01/2024

2023-01-12

BID122004: Thông báo lãi suất tham chiếu từ ngày 25/01/2023 đến ngày 25/01/2024

2023-01-12

BID122003: Thông báo lãi suất tham chiếu từ ngày 25/01/2023 đến ngày 25/01/2024

2022-12-27

BID122005: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 từ ngày 25/01/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/01/2023

2022-12-27

BID122004: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 từ ngày 25/01/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/01/2023