Đại lý lưu ký

Đại lý lưu ký

Đại lý lưu ký

|
2022-01-25

Trái phiếu BIDL2128002C, BIDL2129003C, BIDL2131004C: Thông báo lãi suất tham chiếu cho kỳ tính lãi từ 25/01/2022 đến 25/01/2023

2022-01-24

VJC11912 Thông báo lãi suất tham chiếu cho kỳ tính lãi từ 26/01/2022 dến 26/07/2022

2021-12-29

KBC thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện thanh toán lãi trái phiếu KBC12006

2021-12-29

VJC thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện thanh toán lãi trái phiếu VJC11912

2021-12-13

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM (HDB2027_01)

2021-12-09

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM (HDB2027_01)

2021-11-29

HDB2027_03: Thông báo ngày chốt Danh sách người sở hữu để thanh toán lãi trái phiếu

2021-11-26

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM (HDB2027_01)

2021-11-15

BIDV Thông báo chốt danh sách trái chủ để đăng ký, lưu ký tập trung Trái Phiếu mã BIDH2129008C tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

2021-11-15

BIDV Thông báo chốt danh sách trái chủ để đăng ký, lưu ký tập trung Trái Phiếu mã BIDB2129001C tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

2021-11-11

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM (HDB2027_01)

2021-11-04

Thông báo kế hoạch mua lại trái phiếu BID11908 trước hạn của tổ chức phát hành