Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin

|
2017-04-03

CBTT 11.2017: v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2016

2017-03-31

CBTT 10.2017 – Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016

2017-03-28

CBTT 09.2017 – v/v Sửa đổi điều lệ ghi nhận vốn mới – Thành lập PGD Hoàn Kiếm – Điều chỉnh tổng giá trị các khoản vay năm 2017

2017-03-03

CBTT 08.2017: v/v Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động

2017-02-22

CBTT 07.2017: v/v thay đổi người được Ủy quyền Công bố thông tin

2017-02-10

CBTT 06.2017: v/v thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

2017-02-08

CBTT 05.2017: v/v thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

2017-01-20

CBTT 04.2017: Báo cáo quản trị công ty năm 2016

2017-01-19

CBTT 02.2017: v/v Tổ chức ĐHĐCĐ năm tài chính 2016 và Thông qua tổng giá trị các khoản vay năm 2017

2016-12-12

CBTT 32.2016: v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền

2016-11-29

CBTT 31.2016: v/v Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

2016-11-22

CBTT Giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ