ETF

HSC là một trong những thành viên lập quỹ (Authorized Participant) và tạo lập thị trường (Market Maker) dẫn đầu cho hai quỹ hoán đổi danh mục nội địa (ETF) ở Việt Nam, quỹ ETF VFMVN30 và quỹ ETF VFMVN DIAMOND. Chúng tôi cung cấp đa dạng các dịch vụ như môi giới, tạo lập thị trường và phân phối chứng chỉ quỹ để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.