Đại lý đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vắc Xin và Sinh phẩm Nha Trang do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Vắc Xin và Sinh phẩm Nha Trang

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.246.320 cổ phần

Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 15.400 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 2 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.492.640 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 2.492.640 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất: 1.246.320 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 1.246.320 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất: 15.500 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 15.400 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 15.500 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 15.500 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 15.500 đồng/cổ phần

Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: 5.900 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá: 1 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 1 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.246.320 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được: 19.317.960.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 06/09/2019 đến ngày 13/09/2019

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 06/09/2019 đến ngày 13/09/2019

Tổng số NĐT trúng giá:  1 NĐT