Đại lý đấu giá

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Vắc Xin và Sinh phẩm Nha Trang

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Vắc Xin và Sinh phẩm Nha Trang như sau:
 

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Vắc Xin và Sinh phẩm Nha Trang
Địa chỉ: Số 26 Hàn Thuyên, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Vốn điều lệ: 85.620.000.000 đồng
Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.246.320 cổ phần
Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT

               Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                           Cá nhân: 2 NĐT
                               Trong nước: 2 NĐT                      Nước ngoài: 0 NĐT   

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.492.640 cổ phần

               Trong đó: Tổ chức: 0 CP                               Cá nhân: 2.492.640 CP
                               Trong nước: 2.492.640 CP            Nước ngoài: 0 CP

Giá đặt mua hợp lệ: không thấp hơn 15.400 đồng/cổ phần
Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 06/09/2019
Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 06/09/2019