Đại lý đấu giá

HNX: Thông báo đăng ký mua cổ phần lượng lớn của CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang thông qua đấu giá

Ngày 28/08/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán nhận được công văn về việc Thông báo đăng ký mua cổ phần lượng lớn của CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang thông qua đấu giá của bà Nguyễn Thị Kim Chung. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng công bố toàn văn công văn (chi tiết xem file đính kèm)