Đại lý đấu giá

HOSE: Thông báo về việc hủy tổ chức bán đấu giá cả lô cổ phần tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo:

Lúc 16h00 ngày 29/08/2019, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Khoản 9.2 Điều 9 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco ban hành kèm Quyết định số 219/QĐ-ĐTKDV ngày 30/07/2019 thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.