Đại lý đấu giá

HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo:
Lúc 16h00 ngày 26/8/2019, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nắm giữ, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nắm giữ ban hành kèm Quyết định số 316/QĐ-SGDHCM ngày 15/8/2019 thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.