Đại lý đấu giá

HOSE: Thông báo giá thanh toán bán cổ phần Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ cho các nhà đầu tư