Đại lý đấu giá

HOSE: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Kết quả đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ như sau:

Thời gian đấu giá

19/08/2019

Doanh nghiệp chủ sở hữu

Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ

Giá trúng cao nhất

14.500,00

Giá trúng thấp nhất

14.100,00

Giá trung bình

14.100,00

Tổng số cổ phần/lô trúng giá

3.640.000,00

Giá đặt cao nhất

14.500,00

Giá đặt thấp nhất

14.000,00

KL đặt cao nhất

3.640.000,00

KL đặt thấp nhất

3.000,00

Tổng số NĐT trúng giá

2,00

Tổng số tổ chức trúng giá

0,00

Tổng số giá trị trúng giá

51.325.200.000,00