Đại lý đấu giá

HNX: Thông báo về việc không tổ chức phiên đấu giá bán phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty Liên doanh Alumina (Campuchia - Việt Nam)

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty Liên doanh Alumina (Campuchia - Việt Nam) vào ngày 19/08/2019. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 12/08/2019) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty Liên doanh Alumina (Campuchia - Việt Nam) ban hành kèm theo Quyết định 494/QĐ-SGDHN ngày 24/07/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty Liên doanh Alumina (Campuchia - Việt Nam) vào ngày 19/08/2019.