Phân phối chứng chỉ quỹ

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2014 của Quỹ ETFVFVN30