Tin tức & Sự kiện

Thông báo v/v Bán giải chấp chứng khoán HQC của người nội bộ

THÔNG BÁO

V/v: Bán giải chấp chứng khoán của người nội bộ

 1. Thông tin về cá nhân:
  - Họ và tên cá nhân: Nguyễn Thành Văn
  - Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng: Thành viên Ban kiểm soát
 2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng) : Không
 3. Mã chứng khoán giao dịch : HQC
 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,600,000 cổ phiếu
 5. Mục đích thực hiện giao dịch: Bán giải chấp theo Hợp đồng Giao dịch Ký quỹ
 6. Phương thức giao dịch: Giao dịch Khớp lệnh hoặc Giao dịch Thỏa thuận
 7. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 06/12/2016

Trân trọng

Công ty CPCK Thành phố Hồ Chí Minh
TP.Quản lý Giao dịch Ký quỹ
Hoàng Hà

Tin mới nhất