Kinh doanh nguồn vốn và trái phiếu

HSC cung cấp các dịch vụ kinh doanh trái phiếu cho các khách hàng tổ chức. Chúng tôi luôn nỗ lực phát triển và áp dụng những giải pháp về danh mục đầu tư cụ thể cho từng khách hàng, cũng như tăng cường và mở rộng quan hệ khách hàng bằng việc cung cấp dịch vụ một cách chu đáo và thận trọng. Chúng tôi có được thế mạnh và khả năng linh hoạt nhờ vào việc duy trì yếu tố trung thực và phương pháp đầu tư luôn đặt khách hàng lên hàng đầu. HSC hướng dẫn khách hàng thực hiện theo đúng quy định bằng cách tuân thủ theo các chính sách đầu tư, và duy trì các nguyên tắc, luôn giữ vững cam kết đối với mỗi khách hàng.

Dịch vụ về nguồn vốn

  • Cung cấp các khoản ứng trước cho khách hàng giao dịch trái phiếu và tín phiếu chính phủ ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp
  • Cung cấp các dịch vụ quản lý thanh khoản
  • Cung cấp các sản phẩm tài chính có cấu trúc theo yêu cầu

Dịch vụ kinh doanh trái phiếu của HSC

  • Cung cấp thông tin và đánh giá về các trái phiếu chính phủ
  • Bảo lãnh các đợt phát hành mới của trái phiếu chính phủ và trái phiếu đô thị
  • Tham gia vào thị trường sơ cấp với vai trò đại lý cấp I để thay mặt cho khách hàng đấu giá trái phiếu và tín phiếu chính phủ
  • Tham gia vào thị trường tiền tệ thông qua các giao dịch repo và repo ngược trái phiếu với khách hàng
 

Các dịch vụ

  1. Thực hiện giao dịch
  2. Đấu thầu trái phiếu chính phủ