Quản lý sổ cổ đông

HSC tiếp cận các công ty OTC bằng những dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất cùng với dịch vụ công nghệ thông tin tiên tiến để đảm bảo sự thuận lợi cho khách hàng. Với các dịch vụ quản lý cổ đông của HSC, chúng tôi giúp đỡ các công ty khác thuận tiện trong quá trình mua bán cổ phiếu. Mọi kết quả dự kiến đều được báo cáo với các chi tiết cụ thể và chính xác nhất.

Các dịch vụ chính của Quản lý sổ cổ đông tại HSC gồm:

  • Quản lý danh sách cổ đông
  • Chuẩn bị danh sách cổ đông cho các sự kiện doanh nghiệp
  • Quản lý việc thực hiện các sự kiện doanh nghiệp
  • Quản lý chuyển nhượng cổ phiếu
  • Thực hiện các báo cáo theo quy định
  • Lưu ký chứng khoán khi cổ phiếu được niêm yết
 

Danh sách Tổ chức Phát hành

Tổ chức phát hành Mẫu biểu chuyển nhượng
1. Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP HCM Tải biểu mẫu
2. Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - VOSA Tải biểu mẫu
3. Công ty Gạch ngói Đồng Nai Tải biểu mẫu
4. Công ty Cổ Phần phân lân nung chảy Văn Điển Tải biểu mẫu