Dịch vụ Giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ (GDKQ) là việc nhà đầu tư mua cổ phiếu có sử dụng tín dụng do HSC cung cấp theo danh mục cổ phiếu được phép GDKQ của HSC quy định trong từng thời kỳ. Khi thực hiện GDKQ mua cổ phiếu, nhà đầu tư chỉ cần bỏ vào phần vốn góp tương ứng dựa trên tỉ lệ ký quỹ ban đầu của mã cổ phiếu, phần còn lại sẽ do HSC cho vay.

• Quy định sử dụng Giao dịch ký quỹ Tại đây

• Xem thêm các câu hỏi thường gặp Tại đây

• Danh sách chứng khoán được phép giao dịch Tại đây

• Bộ mẫu Hợp đồng Giao dịch Ký quỹ Tại đây

• Chương trình ưu đãi vay ký quỹ Tại đây