Giới thiệu sản phẩm

Chứng quyền có bảo đảm là một sản phẩm chứng khoán có cấu trúc do công ty chứng khoán phát hành và niêm yết, và có các đặc điểm tương tự như một hợp đồng quyền chọn trên thị trường phái sinh. Người sở hữu chứng quyền sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) mua (hoặc bán) Chứng khoán cơ sở tại một Mức giá xác định trước, vào trước hoặc tại một Thời điểm cụ thể trong tương lai.

Chứng khoán cơ sở có thể là cổ phiếu, chỉ số cổ phiếu, hoặc ETF đáp ứng các tiêu chí của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thời gian đầu, chứng khoán cơ sở sẽ là các cổ phiếu thuộc danh mục cổ phiếu thành phần VN30 và đáp ứng một số tiêu chí về vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ tự do chuyển nhượng, kết quả hoạt động kinh doanh.