Lưu ký chứng khoán

Cầm cố chứng khoán niêm yết

Trường hợp quý khách hàng thế chấp tài sản trong tài khoản chứng khoán để cầm cố tại các tổ chức tín dụng, theo yêu cầu của tổ chức tín dụng, HSC sẽ xác nhận phong tỏa chứng khoán tại HSC và đồng thời làm thủ tục phong tỏa chứng khoán của khách hàng tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Sau khi HSC xác nhận phong tỏa, số chứng khoán thế chấp sẽ không được phép giao dịch cho đến khi có văn bản giải tỏa của tổ chức tín dụng và được VSD xác nhận.

Tin mới nhất