Đầu tư tài chính

Với chiến lược luôn xem xét tất cả các cơ hội trên cơ sở cân nhắc rủi ro – lợi nhuận và tối ưu hóa từng đồng vốn, chúng tôi nắm bắt mọi cơ hội đầu tư nhưng cũng không quên xem xét thận trọng để tránh các đầu tư có rủi ro cao.

Danh mục đầu tư của HSC là các khoản đầu tư dài hạn mang tính chiến lược, HSC luôn luôn theo sát thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư ở các công ty có chỉ số P/E thấp, nguồn thu nhập có tiềm năng tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Đối với thị trường, HSC là một nhà giao dịch năng động, có kiến thức khai thác các sản phẩm ở cả hai thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư đóng góp đáng kể vào tổng lợi nhuận của HSC.

Mặc dù hiệu quả cao nhưng đầu tư tự doanh không phải là một mảng kinh doanh cốt lõi của HSC. Chúng tôi tận dụng cơ hội nhưng giới hạn việc sử dụng nguồn vốn cổ đông để đầu tư vào thị trường. Đồng thời HSC luôn tách bạch rõ hoạt động Đầu tư và hoạt động của khối Môi giới.