Kiến thức

Kiến thức

Quy định giao dịch UPCOM


Phiên Phương thức giao dịch   Giờ giao dịch
Phiên sáng Khớp lệnh liên tục              09:00 – 11:30
  Giao dịch thỏa thuận          09:00 – 11:30
  Nghỉ trưa                                     11:30 - 13:00
Phiên chiều Khớp lệnh liên tục      13:00 – 15:00
  Giao dịch thỏa thuận      13:00 – 15:00
 • Đối với cổ phiếu: ± 15%
 • Đối với cổ phiếu mới đăng ký giao dịch trong ngày giao dịch đầu tiên và cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên giao dịch liên tiếp, trong ngày đầu tiên giao dịch trở lại, biên độ dao động giá được áp dụng là ± 40% so với giá tham chiếu.
 • Biên độ dao động giá đối với trường hợp trả cổ tức/thưởng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu trong ngày không hưởng quyền hoặc trả cổ tức bằng tiền với giá trị số tiền lớn hơn hoặc bằng giá bình quân gia quyền của cổ phiếu trong ngày giao dịch liền trước ngày không hưởng quyền là ± 40% so với giá tham chiếu.
 • Khớp lệnh liên tục.
 • Giao dịch thỏa thuận.
 • Trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch hoặc ngày đầu tiên giao dịch trở lại của cổ phiếu không có giao dịch trên 25 ngày giao dịch liên tiếp, SGDCKHN chỉ nhận lệnh theo phương thức khớp lệnh liên tục. Giao dịch thỏa thuận chỉ được thực hiện khi có giá tham chiếu được thiết lập từ kết quả của phương thức khớp lệnh liên tục.
 • Ưu tiên về giá: Lệnh mua có mức giá cao hơn hoặc lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.
 • Ưu tiên về thời gian: Lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước.
 • Đối với lô chẵn: 100 cổ phiếu
 • Đơn vị giao dịch lô lẻ có khối lượng từ 01 đến 99 cổ phiếu được thực hiện theo cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.
 • Đơn vị giao dịch đối với giao dịch thoả thuận: 01 cổ phiếu.
 • Giao dịch thỏa thuận và giao dịch lô lẻ không được phép thực hiện trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày cho đến khi có giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức khớp lệnh liên tục.
 • Đơn vị yết giá đối với cổ phiếu: 100 đồng
 • Đơn vị yết giá đối với giao dịch thỏa thuận là 01 đồng.
 • Giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch là bình quân gia quyền của các giá giao dịch lô chẵn thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày giao dịch gần nhất trước đó.
 • Đối với doanh nghiệp cổ phần hóa đăng ký bán đấu giá cổ phần qua Sở giao dịch chứng khoán đồng thời đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom, giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên là giá đấu thành công bình quân của cuộc đấu giá công khai (đối với trường hợp bán đấu giá công khai) hoặc giá phân phối cho nhà đầu tư (đối với chào bán theo phương thức dựng sổ).
 • Đối với cổ phiếu mới đăng ký giao dịch, giá tham chiếu của ngày giao dịch đầu tiên do tổ chức đăng ký giao dịch đề xuất. Trường hợp công ty đại chúng hủy niêm yết cổ phiếu sau ngày 01/01/2016 thì giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là giá đóng cửa hoặc giá tham chiếu (đối với trường hợp ngày giao dịch cuối cùng không có giao dịch để xác định giá đóng cửa) của ngày giao dịch cuối cùng tại thị trường niêm yết.
 • Giá tham chiếu sẽ không bị điều chỉnh trong trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu chuyển đổi, doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền với giá trị số tiền lớn hơn hoặc bằng giá đóng cửa của cổ phiếu trong ngày giao dịch liền trước ngày không hưởng quyền, doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu với giá phát hành cao hơn giá đóng cửa của cổ phiếu trong ngày giao dịch liền trước ngày không hưởng quyền sau khi đã điều chỉnh theo các quyền khác (nếu có) hoặc doanh nghiệp dùng cổ phiếu quỹ trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
   
 • Lệnh giao dịch là lệnh giới hạn (LO). Lệnh giới hạn có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch cho đến khi bị huỷ bỏ hoặc đến khi kết thúc thời gian giao dịch.
 • Lệnh LO là:
  • Lệnh mua cổ phiếu tại một mức giá xác định hoặc thấp hơn mức giá xác định;
  • Lệnh bán cổ phiếu tại một mức giá xác định hoặc cao hơn mức giá xác định.

Việc sửa giá/ khối lượng và huỷ lệnh chỉ có hiệu lực đối với lệnh gốc chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh gốc chưa được thực hiện.

 • Trường hợp sửa khối lượng tăng hoặc sửa giá: Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch.
 • Trường hợp sửa khối lượng giảm: Thứ tự ưu tiên của lệnh không thay đổi.
 • Giao dịch lô lẻ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục và phương thức thỏa thuận trên hệ thống giao dịch Upcom.
 • Nhà đầu tư phải tuân thủ quy định về sửa, hủy lênh LO tương tự đối với giao dịch lô chẵn.
 • Đơn vị giao dịch lô lẻ là 01 cổ phiếu.
 • Giá giao dịch:
  • Giá của lệnh giao dịch lô lẻ phải tuân thủ theo các quy định về giá giao dịch tương tự giao dịch lô chẵn;
  • Các lệnh giao dịch lô lẻ không được sử dụng để xác định giá tham chiếu, giá tính chỉ số.
 • Giao dịch lô lẻ của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch hoặc ngày đầu tiên giao dịch trở lại của cổ phiếu không có giao dịch trên 25 ngày giao dịch liên tiếp không được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi có giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức khớp lệnh liên tục.